Mar 26

Hoyto Tomai Valobesa Korechilam

Hoyto Tomai Valobesa Korechilam Vhul, Taito Akhon Dicchi Sai Vhular E Mashool, Phool Vabe Tumari Sudu Kortam Sadona … Tai Bodhoy Soite Hochcha Katara Jontrona. …

Mar 26

Love Sms korlam send Priyar numberate

Love Sms korlam send Priyar numberate, Sms porlo giya mayer babar hate. Kopal kharap hole buji koto kichu e hoy Priyar baba Mobile a dakhai sudu voy. Ak Sms ae lega galo Jilapir pach, Taito akhon korina ar Mobile Sms …