Oct 28

Hadiths About Qurbani

Zibah Kertey Waqt
Jaanwar Ko Qibla Rukh Ker Lena Mustahib Hai
(Ibn Khuzema)

Qurbani Kertey Waqt Ki Dua:
“Bismillahi Wallahu Akber”
(Sahih Bukhari O Muslim)

Khud Zibah Kerna Afzal Hai
Lekin Kisi Doosrey Se
Zibah Kerwaney Main Bhi Koi Herj Nahi
(Sahih Bukhari)

Musalman Aurat Bhi Qurbani Ka
Janwar Zibah Ker Sakti Hai
(Sahih Bukhari)

Zibah Kerney Waley Qasaab Ko
Qurbani Ke Jaanwar Main Se
Koi Cheez Batorey Mazduri Dena Jaez Nahi
(Bukhari O Muslim)